പോസ്റ്റർ വിവാദത്തിൽ കുരുങ്ങി ഹൻസികയുടെ മഹാ; സന്യാസി വേഷത്തിൽ പുക വലിക്കുന്ന ചിത്രം വൻവിവാദത്തിലേക്ക്

പോസ്റ്റർ വിവാ​ദങ്ങളും , മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള പരാതികൾ ഇന്ന് സ്ഥിരമായി കേട്ട്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നായിമാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആ ​ഗണത്തിലേക്ക് പുതുതായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹൻസിക മോട് വാണി അഭിനയിക്കുന്ന മഹായാണ് . നവാ​ഗതനായ യു ആർ ജമീൽ സംവിധാനം ചെയ്യ...